Verkko-opetusta voi käyttää lähiopetuksen tukena, jolloin se tarjoaa hyvät tietolähteet, synkronisuuden mahdollisuuden ja aikaa ajatella. Lisäksi sen vahvuutena pidetään ajasta joustavan ja paikasta riippumattoman yhteistoiminnallisuuden mahdollistamista. Verkko-opetus välineistöineen tekee toiminnan läpinäkyväksi sekä opettajalle että opiskelijoille.

Tähän oppaaseen on koottu Tredun näkökulmasta olevaa ohjeistusta verkko-oppimisympäristöhin ja verkkovälitteisen opetuksen toteuttamiseen.

Ohjattu verkko-opetus tuo parhaimmillaan opettajan työhön vaihtelua, kehittää opettajan omaa ammattitaitoa ja monipuolistaa opetusmenetelmiä. Verkko-opetuksen voi aloittaa monimuotoisen opiskelun versiona, jossa soveltuvia osia on siirretty verkkoon ja lähitilanteissa keskitytään taitojen kehittymiseen. Parhaimmillaan se vapauttaakin aikaa yhdessä työskentelyyn.

Opas on jaettu neljään eri näkökulmaan:

Verkkototeutuksen laatukriteerit

Tredun verkkototeutuksen laatukriteereillä varmistamme yhtenäistä verkkototeutuksen ilmettä ja opiskelijoille parempaa oppimiskokemusta. Alla olevasta Thinglink-kuvasta löydät kriteeristön, jonka avulla voit käydä läpi tutkintoalasi verkkototeutuksen.

Digipedagoginen malli: TPACK

TPACK-malli perustuu ajatukseen siitä, että sen mitä opetetaan (sisältö) ja miten opetetaan (pedagogia) on oltava perustana kaikessa teknologiassa, jota aiotaan käyttää opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi. Keskellä on alue, joka yhdistää nämä tietämyksen osa-alueet ja jossa teknologia, pedagogiikkaa ja sisältöosaaminen sulautuvat yhteen. Tämä keskiö (TPACK) on digipedagoginen tavoitetila.

Lue lisää mallista:

Johdanto-artikkeli
Mallin tarkempi kuvaus

Verkko-opetuksen sanasto

Verkko-opetus on opetusta ja ohjausta, jossa opettaja ja opiskelijat ovat fyysisesti eri tilassa, mutta opetusta ja oppimista tapahtuu samanaikaisesti. Verkko-opetusta voidaan toteuttaa erilaisten teknologioiden välityksellä esim. videoneuvottelu, oppimisympäristöt ja muut viestintävälineet. Verkko-opetuksen mahdollisuus tarjota opintoja myös niille, jotka eivät voi osallistua perinteiseen lähiopetukseen.

Verkkokurssi suoritetaan kokonaan verkossa, ennalta sovitussa aikataulussa, mutta työskentely on ajasta ja paikasta riippumatonta. Verkkokurssille on sisällytetty vuorovaikutusta opiskelijoiden kesken sekä opiskelijoiden ja opettajan välillä. Verkkokurssilla on tarjolla monipuolisesti tehtäviä ja opiskelija voi valita itselleen sopivia teknologisia ratkaisuja, mm. kuvaa, videota ja ääntä. Verkkokurssi sisältää arviointia sekä palautekanavan.

Sähköinen materiaali, joka on saatavilla joko avoimesti verkossa tai suljetussa ympäristössä. Verkkomateriaali on tietoturvallista, siinä on huomioitu tekijänoikeudet ja materiaalin jakaminen on luvallista.

Digitaalinen oppimisympäristö, jossa opiskellaan ja tehdään tehtäviä. Tredussa verkko-oppimisympäristöjä ovat mm. Moodle, Teams ja SanomaPro.

EU:n yleinen tietosuojalaki GDPR (General Data Protection Regulation) tavoitteena on antaa parempi suoja henkilötiedoille sekä vahvistaa niiden oikeuksia omien henkilötietojen käsittelyyn.

Kokonaan verkkoon toteutettu opintojakso, jonka opiskelija työskentelee ohjatusti tiettynä ajanjaksona.

Opiskelija voi tehdä tehtäviä itsenäisesti koska vain ja mistä vain kurssin aikana.

Tekijänoikeus syntyy sille henkilölle, joka teoksen on luonut. Tekijänoikeutta säätelee tekijänoikeuslaki.

Saavutettavuus tarkoittaa että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkosivuja ja mobiilisovelluksia mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Laki digitaalisten palvelujen saavuttamisesta eli digipalvelulaki tuli voimaan 1.4.2019. Se edellyttää julkisten palvelujen verkkosivujen ja verkkomateriaalien olevan saavutettavia. Tämä koskee myös oppimateriaaleja mikäli ne ovat käytössä kauemmin kuin yhden lukukauden.

Tredun digitaaliset perustyövälineet ovat Wilma, Moodle ja Teams. Lisäksi Tredussa on käytössä muitakin työvälineitä, joita voi käyttää opetusta tukemaan. Tärkeää on valita opetukseen tarkoituksenmukaiset välineet.

Creative Commons -lisenssi eli CC-lisenssi on yksi tunnetuimpia avoimia lisenssejä. Tekijä voi antaa luvan CC-lisenssillä teoksensa käyttöön etukäteen. CC-lisenssin tavoitteena on edistää avoimen tiedon jakamista.