kuvituskuva arviointi

Arviointi verkkokurssilla

Hyvä arviointi on selkeää, perusteltua, ymmärrettävää ja oppimista tukevaa. Arviointi voi olla luonteeltaa toteavaa, ohjaavaa, korjaavaa, kannustavaa, ennustavaa tai kehittävää. Oppimisanalytiikka tarjoaa hyvää tukea opiskelijan oppimisen etenemisen seurantaan sekä opettajan että opiskelijan näkökulmista.

Arviointi kiinnittyy opetussuunnitelman tai tutkinnon tavoitteisiin. Usein nämä tavoitteet on kirjoitettu asiantuntijakielellä ja hyvin tiiviisti. Opiskelija ei aina osaa tulkita, mitä kaikkea tavoitteet pitävät sisällään. Myös osaamisen tasoja kuvaavat kriteerit voivat olla vaikeita hahmottaa.

Riskinä on myös, että arviointi ahdistaa tai herättää negatiivisia tunteita. Siihen liittyvät pelot voivat vähentää opiskelijan uskoa omiin mahdollisuuksiinsa suorittaa opinnot. Myös arvioijan ja arvioitavan välille muodostuva valta-aseteltelma saattaa häiritä.

Mitä enemmän opetus ja sen ohjaus on toteutettu verkkovälitteisen, sitä tärkeämpää on myös kiinnittää huomiota sen suunnitteluun ja toteutukseen myös arvioinnin näkökulma huomioiden.

kuvituskuva tarkastuslista

Oppimista edistävä arviointi

Verkko-opinnoista yleensä puuttuu luonteva ja epävirallinen keskustelu, joten opiskelijoilla saattaa olla kurssisuorituksiin ja arviointiin liittyviä epäselvyyksiä, jotka eivät tule esille ennakolta. Opiskelija saattaa luulla ymmärtävänsä asian, mutta ymmärtääkin sen väärin. Siksi kurssisuorituksiin ja arviointiin liittyvistä asioista olisi tärkeää käydä tietoisesti keskustelua, mahdollistaa se jollakin tavalla tai aineiston tulisi olla mahdollisimman havainnollista ja ymmärrettävää.

Monipuolisen arviointi ei tarvitse jäädä yksinomaan opettajan tehtäväksi, vaan arviointiin voivat osallistua opiskelija itse, saman ryhmän opiskelijat vertaisarvioijina tai ulkopuolinen asiantuntija. Verkkomateriaalin sisältyvien testien avulla voidaan automaattisesti saada rakennettua arvionti ja palaute.

Arvioinnin ajoitusta voidaan jakaa koko opiskelun ajaksi (Verkkokurssin ohjaus -materiaalin mukaillen):

  • Arviointi voi kertaluontoista tai jatkuvaa. Nonstop-kursseilla usein opiskelija opiskelee aineiston varassa ja antaa näytön tai palauttaa opintojen loppuvaiheessa arvioitavat kurssityönsä opettajalle. Jatkuvaa arviointia voi verkko-opintoihin lisätä alkutentin ja opintojen aikaisten testien tai välipalautusten avulla.
  • Diagnostisella arvioinnilla eli alkutesteillä ja -tenteillä voidaan selvittää opiskelijan lähtötaso. Diagnostinen arviointi voi sisältää myös tavoitekriteerin, joka opiskelijan pitää saavutta. Näin voidaan varmistaa koko ryhmän osalta tietty perusosaaminen. Aineistolähtöinen alkutesti tai -tentti voi toimia myös opintoihin orientoivana osiona. Verkossa tällaisen tentin aikarajoituksen avulla yksinkertainenkin oikein-väärin -väittämiin ja monivalintoihin perustuva tehtävärakenne voi olla opiskelijalle hyvä oppimiskokemus. Vanhat tiedot palautuvat ja opiskelija havaitsee puutteita tai vääriä tietojaan.
  • Opiskelun aikana formatiivisella arvioinnilla ohjataan opiskelua kohti tavoitteita. Formatiivista arviointia tukee arviointikohteista luotu matriisi, jonka avulla opiskelija itse, ryhmä tai opettaja voivat määritellä eri osa-alueista, mille tasolle on edetty. Näin opiskelija voi kohdistaa huomionsa niille osa-alueille, joissa hän on edennyt hitaammin. Uusimmat sähköiset arvioinnin apuvälineet visualisoivat tätä opiskelun aikaista arviointia ja tekevät siitä aiempaa havainnollisempaa. Joissakin ympäristöissä opiskelijan toiminnasta kertyvä data tuottaa myös palautetietoa opiskelun etenemisestä. Formatiivista arviointia voi toteuttaa myös erilaisten testien ja välikokeisen avulla. Nämä voivat hyvin toteutettuna motivoida opiskelijaa.
  • Eteenpäin ohjaava, kehittävä arviointi opintojakson aikana kannustaa ja motivoi opiskelijaa. Perinteinen formatiivinen arviointi tarjoaa palautetta (feedback), kun taas kehittävä arviointi kuljettaa eteenpäin (feed forward). Kehittävä arviointi on Kai Hakkaraista lainaten: ”kasvumotivaation herättämistä ja kehityksen liekin sytyttämistä”.
  • Summatiivinen eli kokoava arviointi kohdistuu opintojakson lopussa opintosuorituksiin. Summatiivisen arvioinnin, kuten kaiken opintojakson aikaisen arvioinnin toteuttamistapa on tärkeää olla selvillä jo opintojen alkaessa.

Arviointi kiinnittyy opetussuunnitelman tai tutkinnon tavoitteisiin. Usein nämä tavoitteet on kirjoitettu asiantuntijakielellä ja hyvin tiiviisti. Noviisina opiskelija ei aina osaa tulkita, mitä kaikkea tavoitteisiin sisältyy. Myös osaamisen tasoja kuvaavat kriteerit voivat olla vaikeaita ymmärtää.

Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan opiskelijasta ja tämän oppimisprosessista kertyvää tietoa, jota analysoimalla voidaan paremmin ymmärtää opiskelijalle kertyvää osaamista ja opintojen etenemistä opinnoissaan. Tämä mahdollistaa opiskelijan oikea-aikaisen ohjauksen. Opiskelijalle analytiikan avulla voidaan motivoida ja sitouttaa opintoihin.

Oppimisprosessi kannattaakin suunnitellaan sellaiseksi, että sen aikana syntyy sekä digiympäristöjen tuottamaa lokitietoa että opiskelijan itsensä tuottamaa dataa esimerkiksi tehtävänpalautuksina tai muina tuotoksina. Kurssi kannattaa on siis alusta pitäen suunniteltava analytiikka huomioiden ja pohdittava mitä dataa opintojen edistymisestä ja oppimisesta on mahdollista kerätä, mitä tuo tieto opiskelijan edistymisestä kertoo ja mitä tuo tieto ohjaa toimintaa jatkossa?

Huomioi suunnittelussa seuraavia asioita:

  • Opintojakson vaiheistaminen ja välitavoitteet: Opettajalle, välitestit, tietovisat, erilaiset kirjoitustehtävät ja keskustelut, tuottavat tietoa, joka auttaa ohjaamaan tukea tai tarkentamaan opeteltavia sisältöjä. Työmäärä voi tuntua helpommin hallittavalta, kun edetään välitavoitteesta seuraavaan pienemmin askelin.
  • Työmäärän arviointi: Analytiikan saaminen edellyttää digitaalisten jälkien jättämistä ja oppimisen tekoja. On mietittävä, mikä on eri tehtävämuotojen vaikutus opiskelijan ja opettajan työmääärään. Mieti missä kohtaa automaatiikkaa voidaan hyödyntää. Kannattaa käyttää esimerkiksi automaattisesti arvioivia testejä ja hyödyntää oppimisympäristön työkaluja etenemisen havainnollistamisessa.  
  • Palaute: Mitä kertynyt data kertoo opiskelijan oppimisesta ja edistymisestä? Milloin kertynyt pistemäärä ja arvosana kertoo etenemisestä ja milloin tarvitaan myös sanallista palautetta?

Miten tämä asia on Tredussa?