TPACK on teoreettinen malli, jonka tavoitteena on kuvata pedagogisesti mielekkään teknologian opetuskäytön tarvitsemaa tietoa ja osaamista. Mallissa on kolme ydintietoaluetta: pedagoginen, sisällöllinen sekä teknologinen tietämys. Nämä ydintietoalueet yhdistyvät mallissa pedagogis-sisällölliseksi, teknologis-pedagogiseksi, teknologis-sisällölliseksi tietämykseksi sekä kaikki alueet sisältäväksi teknologispedagogiseksi sisältötietämykseksi. Nämä seitsemän osa-aluetta muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla digitaalisten välineiden ja teknologioiden opetuskäyttöä voidaan tarkastella eri näkökulmista.

TPACK-malli perustuu ajatukseen siitä, että sisällön (sen mitä opetetaan) ja pedagogian (sen miten opetetaan) on oltava perustana kaikessa teknologiassa, jota aiotaan käyttää opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi. Alue (TPACK), jolla kolme ympyrää menevät päällekkäin yhdistäen tietämyksen osa-alueet, on toivottu tilanne, jossa teknologia, pedagogia ja sisältötieto sulautuvat yhteen. Tämä TPACK-mallin kuvaus perustuu Mari Kyllösen väitöskirjaan Teknologian pedagoginen käyttö ja hyväksyminen: Opettajien digipedagoginen osaaminen (2020, JYU).

Sisällöllinen tietämys, CK

Opetajalla on sisältöosaamista omasta alastaan ja hän ymmärtää sen parhaat esittämistavat. Sisällöllinen tietämys on opettavan aiheen oleellisten aihesisältöjen tietämystä ja hallintaa, jonka käytännön soveltaminen näyttäytyy sisällöllisenä osaamisena.

Pedagoginen tietämys, PK

Pedagogisen tietämyksensä avulla opettaja ymmärtää, miten opiskelija käsittelee tietoa ja saavuttaa taitoja sekä sen miten voi kehittää opiskelijoiden ongelmanratkaisukykyä ja myönteistä asennetta oppimista kohtaan. Opettajalla on ymmärrys siitä, millaisista lähtökohdista opiskelijat tulevat opetustilanteeseen, millaiset edellytykset ja mahdollisuudet heillä on uusien asioiden omaksumiseksi ja miten opettaja voi oppimista mahdollistaa. Soveltaessaan tätä tietämystä opettaja käyttää pedagogista osaamistaan.

Näiden yhdistelmä, pedagogis-sisällöllisessä tietämys (PCK), käsittää kyseisen oppiaineen ja kulloisenkin aiheen opetuksessa yleisimmin käytetyt esimerkit, kuvaukset jne., joiden avulla opetettava aihe voidaan tehdä opiskelijoille ymmärrettäväksi. Opettajan on esimerkiksi huomioitava ja tunnistettava oppimista edistäviä ja estäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi oppilaiden ikä tai kokemus tai opetettavaan asiaan liittyvät ennakkokäsitykset. Pedagogis-sisällöllinen osaaminen on pedagogisen ja sisällöllisen tietämyksen soveltamista käytännön työssä.

Teknologinen tietämys, TK

Teknologisella tietämyksellä tarkoitetaan opettajan osaamista, joka mahdollistaa erilaisten tehtävien tekemisen digitaalisten välineiden avulla. Teknologisen osaamisen avulla voidaan monipuolistaa sisällöllisen tietämyksen kuvaamista ja joustavoittaa niiden käyttöä opetuksessa. Opettajan on oltava tietoinen erilaisista käytettävissä olevista teknologioista ja osattava valita sopivia laitteita ja ohjelmistoja opittavan aiheen imiöiden havainnollistamiseksi opiskelijalle. Tämän tietämyksen soveltamista käytännön opetustyössä on teknologista osaamisena.

Teknologis-pedagogisella (TPK) tietämyksessä tietämys erilaisten teknologioiden olemassaolosta ja käytöstä vaikuttaa opettajan tekemiin pedagogisiin ratkaisuihin ja päinvastoin. Tällöin opettaja osaa valita tuntemistaan teknologioista ne, jotka toiminnoiltaan ja käytettävyydeltään sopivat parhaiten hänen opetukseensa. Teknologis-pedagogisen tietämyksen perusteella opettaja osaa esimerkiksi hyödyntää digitaalisten oppimisympäristöjen välineistöä tai valita teknologisen laitteen tehtävän tekemiseen. Esimerkiksi tehtävien tai oppimisprosessien raportoimisessa sähköiselle alustalle (esimerkiksi Futural Skills) on mobiililaite valokuvaominaisuuksineen ja verkkoyhteyksineen hyvä vaihtoehto perinteiselle kameralle tai kirjalliselle raportoinnille. Teknologinen osaaminen saattaa vaikuttaa opettajan pedagogiikkaan esimerkiksi silloin, kun ennakkotehtävä Moodlessa ohjaa oppilaan toimintaa eri tavalla kuin perinteisempi tunnin alussa annettava ohjeistus. Tämän tietämyksen käytännön soveltaminen on teknologis-pedagogisena osaamista.

Teknologis-sisällöllinen tietämys (TCK) on teknologisen ja sisällöllisen tietämyksen kohtaamisalue, joka tarkoittaa tietämystä erilaisista teknologioista ja niiden käyttömahdollisuuksista tietyn aiheen opetuksessa ja oppimisessa. Tällöin opettaja osaa valita teknologioista ne, jotka toiminnoiltaan ja käytettävyydeltään sopivat parhaiten opetettavan asian sisältöjen käsittelyyn sekä tietää milloin teknologioita on tai ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista hyödyntää. Teknologis-sisällöllinen tietämys on toimintaa ohjaavaa kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, miten teknologia ja sisällöllinen tietämys vaikuttavat toisiinsa mahdollistaen tai rajoittaen esimerkiksi käsiteltävän ilmiön tarkastelua, mallintamista tai kokeilua. Tämän tietämyksen soveltaminen käytännössä on teknologis-sisällöllinen osaamisen.

Konteksti

Kontekstilla tarkoitetaan TPACK-mallin osien ja suhteiden vaihtelevaa painotusta paikallisten, meneillään olevien olosuhteiden ja tilanteiden mukaisesti. Esimerkiksi aikaisemmat kokemukset, koulutus, arvot ja uskomukset vaikuttavat siihen, millaista pedagogista osaamista opettajalla on ja miten hän sitä käyttää. Vastaavasti sisällöllinen osaaminen vaihtelee oppiaineittain, luokka- ja kouluasteittain. Kontekstitekijät vaikuttavat myös teknologiseen osaamiseen, joka voi vaihdella käytettävissä olevien teknologioiden mukaan.

TPACK–tietämys on ymmärrettävissä kokonaisuudeksi, joka edellyttää sen kaikkien osa-alueiden hallintaa ja liittyy nimenomaan opettajuuteen ja opettajan työn luonteeseen. Tavoiteltavaa on, että opettaja pystyy tekemään joustavasti valintoja teknologisen, pedagogisen ja sisällöllisen osaamisen ja näiden muodostaman kokonaisuuden perusteella. TPACK–mallia voidaan pitää opettajan subjektiivisena osaamisen rakenteena, jonka avulla hän voi tarkastella ja arvioida digipedagogista osaamistaan opettamansa aiheen tai ilmiön suhteen.

Lisätietoja:

Mari Kyllösen väitöskirja v.2020: Teknologian pedagoginen käyttö ja hyväksyminen: Opettajien digipedagoginen osaaminen
Katso Tampereen ammattikorkeakoulun tuottama video TPAC-mallista.