eTredu on kutsunut syksyn 2022 aikana kokoon Sparrausryhmän verkko-opintoja toteuttavista opettajista. Sparrausryhmä tapaa toisiaan säännöllisesti, keskustelee verkko-opetuksen kehittämisestä ja jakaa toisilleen hyviksi koettuja käyntänteitä ja toimintatapoja. Tarkoitus on oppia toisilta ja levittää hyvää. Osana ryhmän toimintaa sen jäsenet kirjoittavat lyhyet artikkelit omasta työstään ja valitsemastaan aiheesta.

Ravintola- ja cateringala kouluttaa erikoisammattitutkinnoista kahta eri tyyppistä kokonaisuutta; Erityisruokavaliopalveluiden erikoisammattitutkintoa eli dieettikokkeja, jonka vastuukouluttajana on Pirkko Pölönen sekä majoitus- ja ravitsemispalveluiden esimiestyön erikoisammattitutkintoa, jonka vastuukouluttajina ovat Paula Stam ja Sanna Kattelus.

Dieettikokkien opetus täysin verkossa

Dieettikokkien koulutus on tarjolla täysin verkkototeutuksena. Verkkototeutuksessa hyödynnetään Teamsia, Moodlea ja Futural Skillsiä. Opiskelijat voivat osallistua 1-2 kertaa kuukaudessa Teams-tapaamisiin, joissa käsitellään ravitsemukseen ja erityisruokavalioihin liittyviä teemoja vuorovaikutteisesti tai he voivat kuunnella nauhoitteen jälkikäteen, jos heillä on esim. kyseisenä ajankohtana työvuoro. Teamsin välityksellä käydään kaikki ohjauskeskustelut, näyttöpäivien aloitukset, arviointikeskustelut ja -kokoukset.

Moodleen on rakennettu monipuolinen oppimisympäristö, josta löytyvät kaikki opiskeluun liittyvät materiaalit (myös Teams-tapaamisten nauhoitteet) ja oppimistehtävät. Soveltaviin oppimistehtäviin opiskelijat saavat henkilökohtaisen ”videopuhepalautteen”. Tässä palautteessa opiskelijat näkevät oman tehtävänsä ja mihin asiaan palaute kohdistuu. Palautteessa voidaan lyhyessä ajassa antaa kullekin opiskelijalle sopivaa ohjaavaa palautetta, jossa voidaan korostaa tärkeitä asioita mm. äänenpainoin, antaa lisää vinkkejä, herätellä uusia ajatuksia ja näkökulmia asiaan. Tästä ohjaavasta palautteen antamisesta opiskelijoilta on tullut kiitosta ja he ovat kokeneet ne tärkeäksi osaamisen lisääntymisen kannalta.

Futural Skillsiin opiskelijat dokumentoivat omaa tekemistään kuvin, tekstein ja puhumalla koko osaamisen hankkimisen ajan myös työpaikalla. Dokumentointi on reaaliaikaista, joten opiskelijan tallentamat tiedot näkyvät heti kaikille opiskelijaa ohjaaville (opettaja ja työpaikkaohjaaja). Opettaja pystyy nyt ohjaamaan helpommin opiskelijaa hänen ollessaan työpaikalla. Tämä reaaliaikainen ohjaus on dialogia opiskelijan ja opettajan välillä ja sen näkee myös työpaikkaohjaaja, joka myös voi osallistua keskusteluun. Opiskelijat tekevät näyttösuunnitelman Futural Skillsiin. Näyttöjen arvioinnissa Futural Skills on erinomainen apu, sillä opiskelijat dokumentoivat näytön asiat Futural Skillsiin kuvin, tekstein, puhuen (mm. perustelevat tekemiään ratkaisuja ja arvioimalla osaamistaan) ja liittämällä tiedostoja. Työpaikan edustajat ovat antaneet positiivista palautetta, siitä miten nämä dokumentoinnit auttavat arvioinnissa, koska yleensä näyttöpäivät ovat hektisiä. Samoin opiskelijat pystyvät arvioimaan omaa osaamistaan realistisesti, kun asioista keskustellaan Futural Skillsissä olevan dokumentoinnin avulla.

Kun kaikki asiat ovat verkossa, niin tämä lisää tasa-arvoisuutta eli kaikilla on sama tieto. Helpottaa uusien opiskelijoiden mukaan tuloa ryhmään, sillä he löytävät kaikki käsitellyt asiat ja voivat opiskella itsenäisesti asiaa. Työpaikalla työpaikkaohjaajan tai arvioijan vaihtuessa, pääsee uusi ohjaaja/arvioija perehtymään nopeasti asiaan. Ja suuren hyödyn saa opettaja, sillä muistia (joka muutenkin liialla kuormalla) ei tarvitse turhaan rasittaa sillä kaikki löytyy opiskelijakohtaisesti dokumentoituna Moodlesta ja Futural Skillsistä.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön koulutussuunnitelmien variaatiot

Esimieskoulutusta on kehitetty vuosien ajan kohtaamaan työelämän tarpeita. Covid-19 jälkeen koulutusta on annettu täysin verkkototeutuksena, lähiopetuksessa sekä hybridinä, jolloin osa opetuksesta annetaan oppilaitoksessa ja osa verkkototeutuksena. Näihin lähiopetusosiin olemme hakeneet syvyyttä sekä laaja-alaisempaa ammatillista näkemystä pariopettajuudesta. Myös työelämän näkökulmaa ja toiveita kuullaan kahdessa ohjausryhmän tapaamisessa koulutuksen aikana. Näiden tapaamisten avulla voidaan sisältöjen järjestystä vaihtaa, jos yrityksessä tai toimintaympäristössä on tapahtunut asioita, jotka tulee huomioida päivittäisessä toiminnassa.

Kaikkiin variaatioihin löytyy hyviä ja huonoja puolia sekä palautteita, joita keräämme aktiivisesti kontaktipäivien jälkeen. Alan työvoimapula kentällä on vauhdittanut koulutuksiin hakeutumista. Nyt on mahdollisuus edetä urallaan, kun työvoimaa arvostetaan entistä enemmän alalla. Koulutus tarjotaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin työnantaja saadaan sitoutettua mukaan kouluttamaan sekä jakamaan osaamistaan opiskelijoille. Meillä onkin osallistujia ympäri Suomen, kertoo Paula Stam. Tarjoamme mahdollisuuden opiskella etänä, eikä tarvitse matkustaa Tampereelle, mutta osa kokee kuitenkin tärkeäksi osallisuuden sekä verkostoitumisen takia tulla paikan päälle. Nyt kolmatta kertaa alkaneessa Pancho Villa Akatemiassa työnantajan halu oli, että kaikki tulevat paikanpäälle oppimaan ja verkostoitumaan, sillä tiiminä he ovat vahvempia ja samalla käyttävät Tredun osaamista hyödykseen. Tilanne on win win – situation.

Vastuukouluttajat ovat kuunnelleet tarkoin työelämän toiveita ja uudistaneet koulutuksia vastaamaan tämän hetken tarpeita. Koulutuspäivät sijoitetaan hiljaisiin ajanjaksoihin ja paljon luotetaan opiskelijan itseohjautuvuuteen ja motivaatioon. Työpaikkaohjaajilla on suuri rooli ohjauksessa sekä kouluttamisessa oman työpaikan esihenkilön vaativiin tehtäviin. Futural Skills on uusi ja mielenkiintoinen alusta oppimiselle ja osaamisen dokumentointiin. Samalla pyrimme osoittamaan uusia teknologian tuulahduksia erilaisilla oppimisalustoilla. Nämä ovat elävöittäneet opettamista ja oppimista.