eTredu on kutsunut syksyn 2022 aikana kokoon Sparrausryhmän verkko-opintoja toteuttavista opettajista. Sparrausryhmä tapaa toisiaan säännöllisesti, keskustelee verkko-opetuksen kehittämisestä ja jakaa toisilleen hyviksi koettuja käyntänteitä ja toimintatapoja. Tarkoitus on oppia toisilta ja levittää hyvää. Osana ryhmän toimintaa sen jäsenet kirjoittavat lyhyet artikkelit omasta työstään ja valitsemastaan aiheesta.

 

”Tee jotain, josta voit oppia sitä, mitä sinun tarvitsee oppia.”
Tiimiakatemia 2018

Liiketoiminnassa on panostettu tiimioppimiseen ja se näkyy myös verkko-oppimisessa.
Valmentajavalmennuksen käyneiden opettajien tuella tiimivalmennusta on nyt treenattu osana
verkossa tapahtuvaa oppimista vuoden ajan. Palautteiden perusteella valitulla tiellä jatketaan.
Opettajan rooli on vaihtunut opetuksesta ohjaamiseksi ja valmentamiseksi. Verkkokurssilla
ohjataan tiedon lähteille ja tiimiprojekteilla mahdollistetaan tiedon virtaus tiimien sisällä ja
tiimeiltä toisille. Opettaja mahdollistaa, tsemppaa, innostaa, motivoi, reflektoi, kysyy ja haastaa.
Opiskelijat puolestaan pääsevät kokeilemaan, työskentelevät tiimeissä, hankkivat tietoa,
ottavat vastuuta omasta tekemisestään ja oppivat yhdessä.

Tiimioppimisen kolme peruspilaria dialogi, teoria ja tekeminen on muokattu
verkkoympäristössä toimivaksi kokonaisuudeksi. Kurssin alussa opiskelijoista muodostetaan
tiimit. Dialogin avulla jaetaan tietoa, osaamista, oivalluksia ja kokemuksia. Dialogi
verkkokurssilla edellyttää tiimien yhteisiä tapaamisia, jotka toteutetaan Teamsissa.
Projektitiimeissä tehdään yhdessä käytännön kokeiluja. Tiimit tapaavat omien projektiensa
edistämiseksi. Opiskelijoiden verkkokurssin aikana tekemät projektit tuovat tekemällä
oppimisen osaksi verkkokurssia. Tietoa hankitaan lukemalla, osallistumalla teoriaan ja
projektityöskentelyyn. Teoriapohjana on opettajan alustus aiheeseen ja opiskelijoiden
monipuolinen tiedonhaku. Keskiössä ovat vuorovaikutustaidot, työskentelytaidot,
itseohjautuvuus ja tiedon soveltaminen.

Tiimioppimisessa opiskelija on aktiivinen toimija oppimisessaan saaden palautetta yksilönä ja
tiimin oppimisesta. Kaikki tiimin jäsenet ovat vastuussa ja vaikuttavat oppimiseen. Opettajan
tehtävä on olla valmentajana ja kanssakulkijana verkkokurssilla ja fasilitoida opiskelijoiden
työskentelyä. Tiimioppimisen prosessi tukee verkossa tapahtuvaa oppimista. Tiimioppimisen
menetelmät viedään mukana myös jatko-opintoihin ja työelämään, opiskelijoiden
tiimityötaidot, oma-aloitteisuus ja yrittäjähenkisyys työelämää ajatellen kehittyvät. Verkko-opetus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin tiimityötaitojenkin osalta.

 

Kirjoittajat Lea Lintunen ja Piia Kalves

Lehtorit, liiketoiminta

Sparrausryhmän jäsenet