Vuoden 2021 lopussa valmistuneessa YAMK-opinnäytetyössä Etätyön ja digiosaamisen kehittäminen Tampereen seudun ammattiopistossa Tredun Matkailu-, ravitsemus- ja talousalan lehtori Joakim Bengtsson tutkii pandemian ja siitä johtuneen digiloikan vaikutusta tulevaisuuden työskentelyyn.

Kokemukseen vaikutti varmasti se miten opettaja oli jo ennen pakollista etätyöskentelyn aikaa tutustunut välineistön antamiin mahdollisuuksiin ja käyttänyt niitä opetuksessaan. Muutos koski myös kokouksia ja tiimipalavereita, jotka siirtyivät verkkoon. Välineet olivat olleet jo pitkään tarjolla, mutta niiden käyttäjäjoukko oli ollut ennen pandemian alkamista suhteellisen vaatimaton.

Tutkimus toteutettiin kahdella eri kyselytutkimuksella, joista esikysely oli suunnattu opiskelijoille ja toinen varsinainen tutkimuskysely opettajille. Tulosten perusteella voidaan todeta, että molemmat ryhmät ovat tulevaisuuden työn teon mallin osalta pääosin valmiita hyödyntämään sekä etätyön että läsnätyön parhaita puolia tilanteeseen soveltaen. Tutkimuksessaan Bengtsson toteaakin, että samanlaisia tuloksia saatiin myös tutkimuksen teoriaosuuden ja mediakatsauksen perusteella ja tästä voidaankin päätellä koko yhteiskunnan olevan siirtymässä uudenlaiseen työnteon malliin.

”Tärkeää on ylläpitää ja kehittää nyt opittuja digitaalisia työvälineitä ja työn tekemisen tapoja, sillä paikkaan sitomattomassa työssä on kiistatta koettu olevan hyötyjä sekä työntekijän että organisaation kannalta. Samalla ympäristö ja ilmasto hyötyvät, mitkä ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä teemoja.”

Jatkossakaan kaikkea ei ole välttämätöntä enää tehdä lähiopetuksessa tai läsnätyönä. Erityisesti kokoukset ja palaverit, sekä suunnittelu ja sitomaton työ olevan sellaisia, joita voi hyvin jatkossakin tehdä etätyönä. Lisäksi etäopetus sopii teoriatuntien toimintatavaksi. Merkittävänä tarpeena nähdään digitaalisten työvälineiden ja digiosaamisen tasosta huolehtiminen.

kuvituskuva etätyö

Opinnäytetyön perusteella Tredun tulevaisuudessa kehittämisen kohteena on henkilöstön ja opiskelijoiden digitaitojen vahvistaminen ja varmistaminen. Opetuksen mitä todennäköisemmin siirtymässä yhä enenevässä määrin etäopetukseksi. Samassa yhteydessä on tietysti todettava, ettei se sovi kaikille opiskelijoille tai kaikkeen opiskeluun.

”Tämän etätyökokemuksen mukana nykyiset opiskelijat vievät paljon osaamista, kokemuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden työelämään. Pakotettu ja nopeutettu digiloikka laittoikin miettimään uusia luovia ratkaisuja entisten tilalle, ja löytämään ratkaisut sekä toimimaan nopeasti. Monen asian kohdalla on huomattu, että asiat saadaan yhtä lailla hoidettua etänäkin.”

”Verkko-opintotarjonnalla voidaan saada opiskelijoille enemmän mahdollisuuksia valinnaisuuteen tutkinnon osien suorittamisessa. Valinnaisia tutkinnon osia voisi ”shoppailla” jatkossa saman tutkinnonkin sisältä eri toimipisteistä ja suorittaa niitä ilman paikkasidonnaisuutta. Samalla koulutusta voitaisiin tarjota myös valtakunnallisesti eikä pelkästään Pirkanmaan laajuudella, kun olisi vaihtoehtoisia opinpolkuja, kuten etäpolku valittavissa.”

Bengtssonin tutkimuksen tuloksissa hän näkee etäopetuksen tarjonnan tärkeänä kilpailuvalttina tulevaisuuden opiskelijahankinnassa, jolloin voidaan mahdollisesti tarjota osittain tai kokonaan paikkaan sitomattomia opintoja ja saada opiskelijoita laajemmaltikin mukaan opintoihin.

Opinnäytetyö luettavissa kokonaisuudessaan: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121325516

Kuva Pixapay