Syksyllä 2021 Hervannan kampuksen opiskelijat, opettajat ja päälliköt saivat vastata Euroopan komission kehittämään SELFIE-kyselyyn, jossa mitattiin heidän kokemuksiaan etäopiskelusta ja digitaalisista työvälineistä. Vastaukset kerättiin anonyymisti.

Vastauksista muodostetusta koulukohtaisessa SELFIE-raportissa esitellään ja vertaillaan koulun johdon, opettajien ja oppilaiden mielipiteitä. Oikean selfien tapaan SELFIE-välineen avulla kerätyt tiedot antavat koululle tilannekuvan koulun senhetkisistä strategioista ja käytännöistä digitaalisten teknologioiden käytössä opettamisen ja oppimisen alalla.

Tässä artikkelissa käydään läpi muutamia oleellisia seikkoja, jotka raportista nousivat esille.

Opettajien ajanpuute on selkein haaste vastanneiden mielestä

SELFIEssä tiedusteltiin niistä seikoista, jotka mahdollisesti vaikuttavat negatiivisesti opetukseen ja oppimiseen digitaalisen teknologian avulla. Sekä koulunjohtajien (75%) että opettajien (70,2%) mielestä suurin haaste on opettajien ajanpuute. Ajanpuute näkyi myös kysyttäessä etäopetusmateriaalien laatimisesta

25 prosenttia vastanneista opettajista ja johtajista koki, että opiskelijoiden vähäinen digitaalinen osaaminen aiheuttaa haasteita. Sen sijaan 31,9 prosenttia vastanneista opettajista oli sitä mieltä, että opettajien osaamisen puutteet vaikuttavat osaamiseen ja oppimiseen.

Kokemusta virtuaalisten oppimisympäristöjen käytöstä löytyy

Kysyttäessä myönteisesti etä- ja monimuoto-opetukseen vaikuttavista seikoista ykköseksi nousi se, että Tredussa on jo kokemusta virtuaalisten oppimisympäristöjen käytössä.

Myös opettajien tekemää yhteistyötä korostettiin sekä pääsyä digitaalisiin materiaaleihin. On tosin huomattava, että johtajien näille antama arvostus oli suurempaa kuin opettajien.

Opiskelijat käyttävät teknologiaa aktiivisesti opiskelun tukena

Kyselyyn vastanneista opiskelijosta peräti 42 prosenttia kertoo käyttävänsä yli tunnin päivässä teknologiaa oppimiseen koulun ulkopuolella. Suurempi prosentti oli ainoastaan teknologian huvikäytöllä (72%).

Toisaalta voidaan olettaa, että vapaaehtoinen sähköinen kysely on hieman vääristänyt otosta.

Joka tapauksessa 48 prosenttia vastanneista kertoo käyttävänsä digitaalista teknologiaa koulussa vähintään tunnin tai enemmän yhden koulupäivän aikana.

73 prosenttia vastanneista sanoi, että heillä on kotona käytössään digitaalinen laite, jota he voivat tarvittaessa käyttää koulutyöhön.

Kysely teetettiin osana Ditravet-hanketta

DITRAVET on ammatillisen koulutuksen Erasmus+ kehittämisprojekti (KA226), jossa keskitytään digitaalisia valmiuksiin. Tarve korostui koronapandemian alkaessa, minkä jälkeen ammatilliset oppilaitokset ovat joutuneet arvioimaan aikaisempia työskentelytapojaan ja miettimään miten opetusta voidaan tarjota etänä​. Haasteena on ollut miten erilaiset opiskelijat on saatu mukaan etäopetukseen ja oppimaan​.

”Projektin tavoitteena on löytää keinoja esimerkiksi siihen, miten ammatilliset oppilaitokset ja yritykset voisivat lisätä teknologian käyttöä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa” kertoo projektipäällikkö Ritva Klaavu Ditravet – Digital Transformation for VET -hankkeesta.

Hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä on mahdollista oppia yhteistyökumppaneilta ja levittää myös Tredun oppeja muin oppilaitoksiin.

Lue lisää projektista sen omilta nettisivuilta: Ditravet | Digital transformation for VET (infoproject.eu) (Linkki avautuu uuteen välilehteen)