6Aika-hankkeessa Aina avoin ammatillinen oppilaitos kehitetään 365/12-malli oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteenaan uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. Mallin avulla parannetaan myös ammatillisen koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien osaamista.

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään erilaisia fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat ja työelämä kohtaavat entistä helpommin, ja joissa oppiminen on sujuva, henkilökohtaisten suunnitelmien mukainen jatkumo. Hankkeessa kehitetyt uudet oppimisympäristöt synnyttävät myös uudenlaista yhteisöllisyyttä.

365/12-malli koostuu seuraavista kehittämisen kärjistä:

  • yritys-oppilaitosyhteistyö uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden luojana
  • yrittäjyys vahvana osana opintoja
  • työelämän tarpeista muodostettavat monialaiset opintopolut
  • virtuaaliset ja digitaaliset opinnot osana oppimista
  • osaamiskeskukset opintojen ohjauksen ja opetusmenetelmien tukena
  • työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen kehittäminen digitaalisin välinein.

POK:n ja Tredun yhteistyöprojekti

Ammatillisessa koulutuksessa työssäoppiminen on lisääntynyt ja samaan aikaan teoriaopetuksen tuntimäärät vähentyneet. Sähköisesti tuotettujen materiaalien ja tehtävien hyödyntäminen opetuksessa on lisääntynyt. Vallalla olevan ajattelutavan mukaisesti oppimisenkin tulee olla ajasta ja paikasta riippumatonta. Työssäni logistiikka-alan perustutkinto-opiskelijoiden opettajana olen havainnut, että opiskelijoilla esiintyy erilaisia oppimista hidastavia haasteita. Niihin pyritään vastaamaan muun muassa kehittämällä virtuaalisia oppimisympäristöjä. Moodle on Tampereen ammattiopisto Tredun käytössä oleva oppimisympäristö, jolle tämä logistiikka-alan opetusmateriaali on kehitetty.

Tässä hankkeessa on tuotettu yhteistyössä Pirkanmaan Osuuskaupan ja Prisma Linnainmaan kanssa perehdytysvideoita logistiikka-alan opiskelijoiden käyttöön. Perehdytysvideoiden tarkoituksena on auttaa nuorta opiskelijaa tutustumaan tuleviin työtehtäviinsä ja niiden toteuttamisessa tarvittaviin työelämätaitoihin. Perehdytysvideoissa on kuvattu kaupan ympäristössä niitä autenttisia työvaiheita, joita opiskelija tulee kohtaamaan työelämäjakson aikana. Videoiden katsominen, tehtävien tekeminen ja materiaalien lukeminen suoritetaan pakollisena ennen työssäoppimisjaksoa, jolloin ne toimivat myös työpaikan alkuperehdytyksenä. Opiskelija voi palata videoita katsomaan tarvittaessa, vaikka työpäivän aikana mobiilisovellusta käyttäen. Opettajan näkökulmasta videot ovat tarkoituksenmukaisia ja tukevat erilasten opiskelijoiden oppimista. Esimerkiksi kielellisen ymmärtämisen tai luetun tekstin ymmärtämisen haasteiden kanssa painiskeleva opiskelija voi katsoa videoita niin monta kertaa, että ymmärtää tärkeitä työssäoppimisjakson asioita oikein.
Teksti: Jorma Eskola

Metsäkoneen BigDatan hyödyntäminen opetuksessa

Metsäkoneet tuottavat nykyään valtavan määrän dataa konetyöstä. Suurimmilla konevalmistajilla on konedataa keräävät fleet-pohjaiset ohjelmistot, jotka tallentavat sen pilvipalveluihin. Olemme valjastaneet tämän tiedon oppimisen ja opetuksen käyttöön.

Käyttöönotto on vaatinut ensin metsäkoneen IoT -sanaston rakentamisen, jotta erilaiset tiedostopäätteet ja alalla käytettävät lyhenteet ovat kaikille tuttuja. Järjestelmän käyttöönotto vaati myös alkuun lyhyen koulutuksen, vaikka se toimiikin automaattisesti kaiken taustalla. Uusimmista koneista tällaiset järjestelmät löytyvät usein jo valmiina, mutta koululle järjestelmien käyttöönotto vaati tietokoneiden päivityksen. Myöhemmin on tarkoitus järjestää lisää koulutusta järjestelmän käytöstä, kunhan ohjelman kaikki toiminnot tulevat tutuiksi ja saamme lisädataa ohjelmiston tuottamista tiedoista.

Valintamme kohdistui Komatsun tuottamaan Maxifleet-järjestelmään sen monipuolisuuden vuoksi. Järjestelmä näyttää kuljettajalle reaaliaikaisena omaan työhön työvaiheittain kulutettavaa aikaa ja vertaa sitä samalla keskimääräiseen suoritukseen, jolloin mittarin väristä voi heti päätellä kehityksen. Järjestelmä tuottaa myös hakkuukoneella tehdyistä puista paikat karttajärjestelmään ja lähettää sen heti pilvipalveluun, josta esimerkiksi ajokone näkee omalta tietokoneeltaan heti puiden sijainnin. Tietoja voi myös tarkastella esimerkiksi kännykällä selaimen kautta kirjautumalla järjestelmään omilla tunnuksilla. Näin esimerkiksi ajokoneenkuljettaja voi suunnitella oman työpäivänsä teoriassa etukäteen käymättä edes työpaikalla. Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä ja kehittyminen vaatii jatkuvaa oman työn reflektointia. Järjestelmä auttaa olennaisesti kuljettajaa kehittymään ammattilaisen tasolle, kun omasta työstä voidaan karsia aikaa kuluttavat turhat työvaiheet pois.
Teksti: Janne Ruokonen

Osaamiskeskus Intro

Osana hankkeen kehittämistyötä Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa on kehitetty uudenlainen osaamiskeskus ja toimintamalli Intro, joka tarjoaa opiskelijalle matalan kynnyksen ohjaus-, tuki-, tieto- ja neuvontapalveluita ammattiin oppimiseen ja kehittymiseen. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun huomioiden yksilölliset tarpeet sekä tarjoaa tukea ja valmiuksia opintojen aikana sekä työelämään siirryttäessä.

Intron tarjoamat oppimisympäristöt ja tukipalvelut ovat: Treenaamo, Kohtaamo, Starttaamo ja tieto-ja kirjastopalvelut, joiden konseptit tarjoavat tukea eri opintojen osa-alueisiin tai vaiheeseen. Intron yhteydessä on opiskelijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön käytössä uudenlainen työpaja Tuberoom videoiden ja podcastien tekemiseen. Tuberoomissa opiskelija voi tehdä itselleen video-cv:n joka auttaa työllistymisessä työssäoppimispaikkaan tai työpaikkaan. Treenaamon yhteyteen saadaan syksystä 2020 lähtien käyttöön myös tenttiakvaario, jossa opiskelija voi suorittaa yto-tenttejä oman aikataulunsa tahdissa koulun aukioloaikana.

Tredussa on kehitetty myös uusi yrittäjyyden konsepti Starttaamo, joka aktivoi ja kokoaa yhteen yrityselämän, yhteistyötahojen, yrittäjyys- ja työllisyyspalveluiden sekä oppilaitos- ja hankeyhteistyön verkostot ja palvelut. Sen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja -asennetta sekä tarjota valmiuksia työelämään. Starttaamo -konseptin toimintamalli tarjoaa opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia kehittää yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia opintojen aikana. Kampukselta löytyy Starttaamon coworking-tila tiimi- ja projektityöskentelyyn ja Starttaamossa opiskelijoiden tukena toimivat vastuuopettajat ja ohjaaja. Tarjolla on mm. työpajoja, tapahtumia, opetusta ja ohjausta. Starttaamo tarjoaa ajantasaista tietoa ja taitoja yrittäjyyteen ja työelämään. Starttaamotiimi kehittää toimintamallia asiakaslähtöisesti yhdessä opiskelijoiden kanssa.
Teksti: Marita Viljanen

Digityökalujen hankinta oppimisen ja ohjauksen tueksi

Hankkeen aikana asiantuntijaopettajat yhdessä koordinaattorin kanssa ovat olleet mukana kilpailutusprosessissa antamassa tärkeitä pedagogisia näkökulmia verkkopohjaisen välineen hankinnassa. Kilpailutukseen osallistui viisi yritystä ja hankkeen tiimi on osallistunut workshopeihin ja vaatimusluettelon sisällön suunnitteluun nimenomaan opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan tarpeet ja osaamiset huomioiden. Tiimi on myös edistänyt Tredun digitiimin syntyä ja digitaalisten työkalujen käyttöönottoa ja valintaa. Jokainen on omalla asiantuntijuudellaan tuonut näkökulmia, millaisia taitoja tämän päivän opettajuus vaatii, että pärjätään digitaalisessa maailmassa ja nykyajan työympäristöissä.

Aiemmin tuotettiin eri tutkintoalojen käyttöön opetuksessa ja ohjauksessa verkkopohjaista materiaalia, jossa visualisoitiin ammattitaitovaatimuksia. Näiden käyttö on jo jalkautunut muille osatoteuttajille ja olemme saaneet työelämän sekä yritykset mukaan kehittämään yhdessä materiaalia, joka tukee opiskelijaa ja työssäoppijaa ymmärtämään nopeammin ja ketterämmin tavoitteet, jotka työssäoppimisjaksolla on opittava.
Teksti: Sanna Kattelus