OMPPU – Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle –hankkeessa (1.10.2016 – 31.7.2019) päätavoitteena on ollut kehittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä yksilöllisiä ja tehokkaita opintopolkuja oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille. Tarkoituksena on ollut luoda maahanmuuttajien perusopetukseen valtakunnallisesti tehokas polku luku- ja kirjoitustaidottomien opetuksesta päättötodistukseen.

Omppu-hankkeen toteutukseen ovat osallistuneet Tampereen kaupunki, Touko Voutilaisen koulusäätiö (Eiran aikuislukio), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Oulun kaupunki, Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö ja kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö sekä Turun kaupunki. Projektia hallinnoi Tampereen kaupunki. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Omppu –hankkeessa on kehitetty opiskelijoiden ohjauksen alueellisia malleja, aiemmin hankitun osaamisen kartoittamiseen apuvälineitä ja aikuisten perusopetuksen erilaisia pedagogisia ratkaisuja. Malleilla ja apuvälineillä on pystytty nopeuttamaan opiskelijoiden sijoittumista oikeaan perusopetuksen vaiheeseen ja sujuvoittamaan siirtymiä niin aikuisten perusopetuksen sisällä kuin perusopetuksista jatko-opintoihin.

Tälle sivustolle on koottu hankkeen tuotoksia:

  1. Sähköinen julkaisu: Työkaluja aikuisten perusopetukseen
  2. Suomen kielen ja luku- ja kirjoitustaidon lähtötasoarviointi
  3. Englannin kielen testi
  4. Matematiikan testi
  5. Visuaaliset Omppu-kortit – kuvakortteja yleistiedon testaukseen ja opetukseen
  6. Videoita Samanaikaisopetuksesta
  7. Monialainen oppimiskokonaisuus
  8. Linkkejä eri maiden koulutusjärjestelmiin
  9. Koulutuspolut

1. Sähköinen julkaisu: Työkaluja aikuisten perusopetukseen

Sähköiseen julkaisuun on koottu eri näkökulmia aikuisten perusopetuksen järjestämiseen ja kuvattu osaamisen kartoittamiseen laadittuja testejä ja opetuksen toteuttamismalleja. Julkaisuun on koottu myös useita eri linkkejä aikuisten perusopetuksen toteuttamista tukeviin julkaisuihin ja nettivivuihin.

Lue lisää oheisen linkin kautta: http://www.e-julkaisu.fi/tredu/omppu/ (linkki vanhentunut 10.4.2024)

2. Suomen kielen ja luku- ja kirjoitustaidon lähtötasoarviointi aikuisten perusopetuksessa

Suomen kielen ja luku- ja kirjoitustaidon testikokonaisuuden yksi tavoite on ollut yhtenäistää lähtötasoarviointia aikuisten perusopetuksessa ja siihen sisältyvässä lukutaitovaiheessa. Hankkeessa luotu testikokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti aikuisten perusopetusta järjestävien oppilaitosten käyttöön, mutta sitä voidaan hyödyntää myös soveltuvin osin muun muassa vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksissa. Testikokonaisuutta ja sen pohjalta tehtävää arviointia voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi opiskelijavalinnoissa, opetusryhmien muodostamisessa sekä opiskelijoiden suomen kielen ja luku- ja kirjoitustaidon lähtötason dokumentoinnissa osana jatkuvaa arviointia. Testimateriaali auttaa aikuisten perusopetusta järjestäviä oppilaitoksia arvioimaan, miltä tasolta opiskelijan on paras opintonsa aloittaa tai onko esimerkiksi lukutaitovaiheen opinnoille tarvetta.

Oheisen linkin kautta pääset tutustumaan paremmin testiin: Testimateriaalia voi tiedustella testien tekijöiltä: Sari Liski sari.liski@eira.fi, Anna Nylund anna.nylund@eira.fi, Anne Leino anne.leino@eira.fi.

3. Englannin kielen testi

Englannin kielen testin avulla voidaan kartoittaa ja arvioida opiskelijoiden englannin osaamisen tasoa eri osaamisen alueilla, jotta heidät voidaan ohjata omaa osaamistasoaan vastaaville kursseille. Toisena tarkoituksena on ollut tuottaa arviointimateriaalia, jonka avulla opiskelijan siihen asti kertyneet kielenosaamisen taidot voidaan tunnistaa ja tunnustaa, ja näin saadun dokumentaation avulla hyväksi lukea hänen tutkintoonsa.

Oheisen linkin kautta pääset tutustumaan hankkeessa tuotettuun englannin kielen arviointimateriaalin esittelyyn.

Testimateriaaliin voit tilata testien tekijöiltä: Mervi Rännälä, Omnia, mervi.rannala@omnia.fi tai Tiina Viitanen, Tampereen aikuislukio tiina.viitanen@tampere.fi tai tiedustella sitä seuraavilta hanketoimijoilta: Mika Salonen, Turun ammatti-instituutti, mika.salonen@turku.fi ja Anna Korhonen, Tredu, anna.korhonen@tampere.fi.

4. Matematiikan testi

Matematiikan alkukartoitustesti on väline aikuisen opiskelijan aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Testin avulla opetus voidaan henkilökohtaistaa ja kohdentaa oikein, mikä on mielekästä sekä opiskelijalle että oppilaitokselle.

Matematiikan testi on kaksiosainen: ensimmäinen osa kartoittaa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen osaamisen (kurssit Ama 1 – 5), toinen osa puolestaan päättövaiheen kurssit 1 – 4. Testit ovat kieliriippumattomia, joten testejä on helppo muokata. Jokainen alkukartoitustestiä käyttävä oppilaitos voi soveltaa testiä omien tarpeidensa mukaisesti.

Lisätietoa testistä saat testin tekijöiltä: Mikko Kaarmela (mikko.kaarmela@turku.fi)

Testiin pääset oheisen linkin kautta: 

5. Visuaaliset Omppu-kortit – kuvakortteja yleistiedon testaukseen ja opetukseen

Visuaalisilla Omppu-korteilla voit selvittää, miten opiskelija tietää, ymmärtää ja hahmottaa ympäröivää todellisuutta ja itseään. Kortteja voi käyttää sekä testaukseen että opetukseen.

Näiltä sivuilta voit tulostaa pelialustat A3-koossa ja pelikortit (A4-koossa). Tulosta pelikortit kaksipuoleisena niin, että tulostin kääntää paperin pitkän reunan ympäri. Tämän jälkeen leikkaa kortit irti toisistaan katkoviivaa pitkin.

Korttipakka 1 sisältää seuraavat kortit: maanosat, ihmisen sisäelimet, eläimet ja kasvi ja valtioliput. Toisessa korttipakassa on numerot (0-9) ja matemaattiset merkit (plus, miinus, jaettuna, kertaa, on yhtä kuin).

6. Samanaikaisopetus, esimerkkejä käytännön toteutuksesta Oulun aikuislukiossa

1. Avustava opetus: https://youtu.be/ZVuASDPYmZs

2. Täydentävä opetus: https://youtu.be/2qtJbmPuR8s

3. Tiimiopetus: https://youtu.be/D4N9_e5FU4A

4. Rinnakkaisopetus: https://youtu.be/VFpGRifNgYQ

7. Monialainen oppimiskokonaisuus

Monialainen oppimiskokonaisuus, esimerkkinä S2-opetuksen ja reaaliaineiden opetuksen yhdistäminen sekä Kartta-pedagogiikka.

Eiran aikuislukio järjestää tukikursseja opiskelijoille, jotka suorittavat peruskoulun reaalikursseja. Suomen kielen kurssi integroidaan biologian, historian ja maantiedon kurssiin. Opettajana toimii S2-opettaja, joka tekee tiivistä yhteistyötä reaaliaineen opettajan kanssa.  Kursseilla mm. opiskellaan oppiaineen sanastoa, analysoidaan oppikirjatekstejä, tehdään käsitekarttoja ja harjoitellaan esseevastauksia.

Ohessa esimerkkinä monialaisesta oppimiskokonaisuudesta Eiran aikuislukion karttapedagogiikkakurssi.

8. Linkkejä eri maiden koulutusjärjestelmiin

Eri maiden koulutusjärjestelmiä on koottu helposti tarkasteltavaan muotoon.

Pääset tutustumaan portaaliin oheisen linkin kautta: http://bit.ly/OMPPUportaalit

9. Koulutuspolut

Oheisen linkin kautta voi tutustua koulutuspolkumalleihin. Kuviin on koottu pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun ja Oulun koulutuspolkuja lukutaitovaihetta tarvitsevan sekä kotimaassaan peruskoulun/lukion/ korkeakoulun käyneen tai erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osalta.