eTredu on kutsunut syksyn 2022 aikana kokoon Sparrausryhmän verkko-opintoja toteuttavista opettajista. Sparrausryhmä tapaa toisiaan säännöllisesti, keskustelee verkko-opetuksen kehittämisestä ja jakaa toisilleen hyviksi koettuja käyntänteitä ja toimintatapoja. Tarkoitus on oppia toisilta ja levittää hyvää. Osana ryhmän toimintaa sen jäsenet kirjoittavat lyhyet artikkelit omasta työstään ja valitsemastaan aiheesta.

 

”Hybridimalli on tulevaisuuden työskentelyn ja opiskelun toimintamalli”. Näin totean vuoden 2021 lopussa valmistuneessa YAMK-opinnäytetyössäni  Etätyön ja digiosaamisen kehittäminen Tampereen seudun ammattiopistossa.  Samaten Tredun henkilöstöpalvelujen tiedotteessa elokuussa 2022 todetaan seuraavaa: ”Tredussa hyödynnetään monipuolisesti hybridi- ja moniympäristötyötä”. Hybridimallissa etä- tai verkkotyöskentely/opiskelu on yhtenä olennaisena osana arkea.

Opintovapaani aikana oli sopivasti päätetty kokeilumielessä aloittaa Lempäälän matkailualan 1. vuoden ryhmän opinnot Sammonkadun toimipisteessä, mikä antoi mahdollisuuden testata monipaikkaopiskelua useammassa toimipisteessä ja verkossa osana hybridimallia. Tämän kokeilun/mallin tarkoituksena on mahdollistaa useamman opiskelijan hakeutuminen matkailualan opintoihin ja hakuprosessi tuottikin heti täyden opiskelijaryhmän aloittamaan matkailualan opintonsa. Ryhmässä onkin opiskelijoita eri puolelta Tamperetta, Lempäälästä, Valkeakoskelta, Akaasta ja kauempaakin, kuten Oulusta, Vaasasta ja Orimattilasta.

Käytännössä ensimmäisen syksyn opinnot ovat lähiopetuksessa järjestetty pääosin Sammonkadun toimipisteeseen, kuitenkin niin, että keskimäärin kerran viikossa ollaan Lempäälässä. Verkko-opintoina voidaan suorittaa osia yto-aineista ja soveltuvin osin ammattiopintoja. Tarkoituksena on järjestää opetus siinä toimintaympäristössä, jossa se kulloinkin on tarkoituksenmukaista. Opiskelijat oppivatkin alusta lähtien toimimaan erilaisissa oppimisympäristöissä ja verkossa, mikä soveltuu hyvin matkailualaan, missä toimenkuvat työelämässä voivat hyvinkin vaatia samankaltaisia toimia. Opiskelijat ovatkin ottaneet tämän mallin hyvin vastaan, vaikka se vaatiikin hyvät perustelut ja mallin ”myymisen” opintojen alkuvaiheessa.

Verkko-opetuksen osalta lähtökohta on suhteellisen helppo, sillä nämä opiskelijat ovat läpikäyneet korona-ajan, joten Teamsissa ja etänä toimiminen on heille tuttua. Tiettyjen pelisääntöjen läpikäyminen on kuitenkin tärkeää. Onkin syytä korostaa, että verkko-opetuspäivät ovat yhtä lailla opiskelupäiviä, kuten lähipäivätkin, ja vaativat samanlaisen valmistautumisen päivään kuin normaalistikin. Ainoastaan matkaan kuluva aika säästetään. Vaatimuksena onkin alusta lähtien heidän kanssaan ollut, että Teamsissa pidetään kamerat auki, ellei toisin mainita. Siten saadaan simuloitua lähituntimainen tilanne, jossa ilmeet, eleet ja asennotkin viestittävät jotain. Verkko-opintoja varten käydäänkin läpi Tredun työvälineet startti.tredu.fi -sivustolta ja huolehditaan siitä, että oppivelvollisilla on koulutuksen järjestäjän tarjoama kannettava tietokone käytössä.

Matkailualalla on Moodlessa Master-pohjat tärkeimpiin tutkinnon osiin, jotka ovat opiskelijan ns. peruspolussa. Näissä Moodle-pohjissa on olennaisimmat asiat opetussuunnitelmassa avattu tehtävien muotoon siten, että kaikki asiat tulevat jollain tavoin opiskelijoille tutuiksi riippumatta siitä, oliko esim. opiskelija läsnä opetuksessa asiaa käsiteltäessä tai ennätettiinkö asia läpikäymään opetustuntien aikana. Nämä tehtävät täytyvät olla tehtyinä ennen kuin ko. tutkinnon osa arvioidaan.

Samaten Futural Skillsiä käytetään osaamisen kehittymisen todentamiseen ja opiskelijoita on alkuvaiheesta lähtien kannustettu ja ohjeistettu lisäämään sinne kaikkea sitä mitä tekevät opinnoissaan ja soveltuvin osin vapaa-ajalla, jolloin osaamisportfolio kasaantuu kuin itsestään. Heidän on myös annettu ymmärtää, että sitä kautta osaamisen todentaminen helpottuu ja mahdollisesti myös nopeutuu. Erityisesti niissä tutkinnon osissa, jotka suoritetaan täysin työvaltaisesti, Futural Skillsin antamat mahdollisuudet ovat oleellisia arvioinnissa. Opiskelijat oppivat myös alusta lähtien Office 365:n ja Teamsin hyödyntämisen yhteisten tuotosten valmistelussa. Tiimiopiskelutaidot ovatkin myös keskiössä, myös verkossa.

Matkailualan verkko-opetuksen kehittämisessä tulevaisuudessa on tärkeää varmistaa, että siihen on tarpeeksi resurssia käytettävissä. Sitä voidaan käyttää Moodle-alustojen päivittämiseen ja kehittämiseen, myös työvaltaisten tutkinnon osien materiaalin valmistamiseen, ja verkko-opetuksen työkalujen opetteluun ja opettamiseen. Lisäksi uusiin työvälineisiin ja innovaatioihin tutustuminen olisi oleellista. Paljon hyvää onkin tehty ja paljon testataan ja kokeillaan ja siitä opitaan, esimerkiksi juuri tämän hybridimallin osalta. Kehittämisen täytyy kuitenkin olla jatkuvaa ja pitkäjänteistä.

 

Kirjoittaja

Joakim Bengtsson

Lehtori, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Sparrausryhmän jäsen