Tredun koulutusaloille toteutettiin maalis-huhtikuun aikana yhteensä 21 kahden tunnin verstasta oppisopimuskoulutuksen työelämälähtöisen palvelutarjonnan kehittämiseksi.

05.5.2022

Verkossa toteutetuissa verstaissa oli Tredu-tasoisesti erilaisia osaajia, joilla on tietoa, kokemusta ja näkemystä kyseisen koulutusalan työelämän tarpeista. Mukana verstaissa oli mm. koulutuspäällikkö, koulutussuunnittelija, asiakasvastaava, tiimivastaava, tutkintoalakohtainen kehittäjä, yrityskoordinaattori ja koulutusalasta vastaava koulutustarkastaja. Viisi verstasta toteutettiin koulutusalojen toiveiden mukaisesti yhteisverstaina, esim. talotekniikka- ja kiinteistöpalveluala.

Verstaissa käytiin läpi lähes kaikki Tredun järjestämisluvassa olevat tutkinnot ja keskusteltiin mahdollisuuksista uusien tutkinnonosien ja/tai hybridikoulutusten toteuttamiseen oppisopimuksella. Keskustelu verstaissa oli innostunutta, joiden seurauksena tuli hyviä toiveita koulutusalojen yhteisille toteutuksille.

Keskustelu toi esiin koulutusalojen yhtenäisiä teemoja

Yhteisiä koulutusaloilta esille nousseita teemoja oli mm. moniosaajuus, laaja-alaisuus, monikulttuurisuus ja kielitaito, yrittäjyys, digitalisaatio ja automaatio, kumppanuusyritykset ja heille kokonaisratkaisujen tarjoaminen, työnantajayhteistyön syventäminen ja mm. tarve työpaikkaohjaajien kouluttamiseen.  Hybriditoteutuksille koettiin tarvetta ja valmiutta vastata ketterästi alan näkymiin ja työelämän koulutustarpeisiin. Yleisistä trendeistä keskusteltiin mm. kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä sekä ilmastovastuullisuudesta.

Verstaiden jälkeen osallistujille jaettiin verstaissa täydennetyt tutkintotaulukot, havainnointimateriaali käydystä keskustelusta sekä alakohtaiset ennakointimateriaalit trendeistä. Materiaalit ovat kaikkien hyödynnettävissä ja ne toimivat tukena ideoiden jatkotyöstämiseen.

Kaikki materiaalit löytyvät osoitteesta: https://omaareena.sharepoint.com/:f:/s/Ennakointi/EgJtf8c614VMj4aRFZfmA-wBy1CG_7JDBGoio8hb6aNXCw?e=xyREYV

Verstaiden tulokset ja jatkotoimenpide-ehdotukset raportoidaan koulutuksen johtotiimille 7.6.2022. Esille nousseita koulutusideoita tuotteistetaan Ideasta tuotteeksi -palvelun avulla.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Hanna Orava
hanna.orava@tampere.fi

Teksti
Kirsi Honkanen